Algemene voorwaarden en   huisregels... 


Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor webwinkelier en klant. Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen, ook wij als webwinkelier stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden. Als u een bestelling plaatst via Oergeluk.com gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u gaat bestellen, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen!
Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.


Artikel 1 - Algemeen
1.1. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.2. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.3  U dient voordat u gaat bestellen de algemene voorwaarden te hebben gelezen. Als u een bestelling plaatst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

1.4. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, kunt u ons altijd mailen.

1.5 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

1.6 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
1.7 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 2 - Bedenktijd
2.1. U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren binnen 14 werkdagen, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de retour kosten van het desbetreffende product.  U ontvangt dan een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

2.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
2.3. Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de volledige originele verpakking en onbeschadigd. Zijn producten dermate beschadigt dat het niet meer kan worden verkocht dan brengen wij 50% van het volledige aankoop bedrag in rekening.
2.4 Producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn kunnen niet worden geretourneerd. Dit geld ook voor de dreads die op aanvraag worden gemaakt.

Artikel 3 - Levering en Klachten-regeling

3.1 De uiterste leveringstermijn is 14 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. 

3.2 Nadat de betaling bij ons binnen is wordt uw product zo snel mogelijk verzonden, dit proberen wij dezelfde dag nog te doen.

3.3 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

3.4 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.5 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3.6 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

3.7 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

3.8 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

3.9 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of terug betalen.

 

Artikel 4 - Kosten in geval van herroeping en herroeping

4.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

4.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

4.3 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

4.4 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.5 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.6 Indien de klant na afloop van de in lid 4.4 en 4.5 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht recht. Als het product niet terug is ontvangen door de ondernemer binnen die 14 dagen, is de koop een feit en onomkeerbaar.

Artikel 5 - Bij levering van diensten:

4.7 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. m.u.v custom made dreads.

4.8 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6 - Huisregels voor de Dreads

 • Bij het aanvragen van custom made dreads van Oergeluk.com ga je akkoord met de algemene voorwaarden en huisregels.
 • Annuleer je afspraak gelieve minimaal 24 uur van te voren.
 • Om de materiaalkosten, maakkosten en de gereserveerde tijd te waarborgen wordt er bij bestellingen van partial dread sets of volledige dreads sets om een aanbetaling gevraagd. Voor een partial set is dit €50 voor een volledige set is dit €100.
  Dit is nodig om teleurstellingen van beide kanten te voorkomen.
 • Na het bespreken, akkoord gaan van de besproken set en als de aanbetaling is gedaan heb je nog 2 dagen bedenktijd.
  Hierna ga ik aan de slag voor jou en kan je niet meer annuleren en de aanbetaling terug krijgen.
 • Bij het toch annuleren of het niet nakomen van de afspraak wordt de aanbetaling in rekening gebracht. Dit om de gemaakte materiaalkosten en maakkosten qua tijd te vergoeden die ik heb moeten maken.
 • De dread-sets vallen niet onder de retourvoorwaarden, dreads worden op maat en aanvraag speciaal voor jou gemaakt, hier door kunnen ze niet opnieuw worden verkocht.
 • Oergeluk.com kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verkeerd en/of overmatig gebruik van de producten of wanneer er sprake is van een bepaalde allergie, in welke vorm dan ook. Alle producten worden uitvoerig getest en de productinformatie is dusdanig dat consumenten op de hoogte moeten zijn van dergelijke situaties.
 • Wil je iemand meenemen? Leuk maar laat het mij wel even weten.
 • Huisdieren en kinderen zijn ook gewoon welkom maar laat mij dit ook even weten als ze gezellig meekomen.

 

Artikel 7 - Identiteit van de ondernemer
Handelsnaam: Oergeluk
Adres: Ulftseweg 37, 7081 AA Gendringen
Telefoonnummer: 06-13366983 
E-mailadres: info@Oergeluk.com
KvK-nummer: 69024820